Vejle Indre Mission · Vedtægter


Vedtægter for Vejle Indre Mission

§1.Grundlag & formål

1.1. Vejle Indre Mission arbejder på Den evangeliske lutherske Folkekirkes grund, og er en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

1.2. Enhver er velkommen i Vejle missionshus, hvor fællesskabet har som formål at hjælpe med til Guds riges udbredelse ved evangeliets forkyndelse til omvendelse, tro og tjeneste samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus.

1.3. Bestyrelsen for Vejle Indre Mission kan udelukke en person, der kommer i åbenbar modstrid med ovennævnte formål.

§2. Aktiviteter

2.1. Formålet søges virkeliggjort gennem offentlige møder i missionshuset, ved oprettelse af bibelgrupper, samt åbne bibelstudiegrupper og ved at styrke og støtte arbejdet blandt børn og unge der drives på samme grundlag og formål som nævnte i § 1.

2.2. Afholdelse af møder andre steder end i missionshuset kan ske i forbindelse med evangeliserende arbejde og specielle arrangementer.

§3. Bidragydere

3.1. Vejle Indre Mission er i juridisk forstand etableret som en forening med bidragydere.

3.2. Bidragyderne betaler årligt mindst et frivilligt bidrag.

3.3. De indkomne midler forvaltes af bestyrelsen, der også har ansvaret for Missionshusets drift i overensstemmelse med Vejle Indre Missions formål. Vejle Indre Mission er en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, og skal også være med til at dække udgifterne på landsplan.

§4. Generalforsamling

4.1. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og

indkaldes med 3 ugers varsel ved den på stedet normale bekendtgørelsesform for møder i Missionshuset.  

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Formandsberetning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

4.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.3. Ekstraordinær generalforsamling kan varsles af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede, med samme frist, og på samme vilkår som den ordinære generalforsamling. 

4.4. Stemmeret ved Vejle Indre Missions generalforsamling har enhver der tilslutter sig fællesskabets grundlag og formål jvf. § 1, og som i sidste regnskabsår hos kassereren er noteret for mindst et gavebidrag til Vejle Indre Mission. Ægtepar, som af praktiske grunde vælger kun at få gavekvitteringer fra den ene person, betragtes begge som bidragydere og har derfor begge stemmeret. 

4.5. Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimum bidrag, som skal være indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret.

4.6. Brevstemmer til generalforsamlingen kan afgives til formanden for Vejle Indre Mission, senest dagen før generalforsamlingen med bidragyderens fulde navn.

§5. Bestyrelsen og Valg

5.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Er der på stedet en indremissionær, er det en selvfølge, at han/hun kan deltage i bestyrelsens møder.

5.2. Valget gælder for 2 år. Hvert andet år afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

5.3. Valget af bestyrelsesmedlemmer foregår skriftligt ved den årlige generalforsamling.

5.4. Alle bidragydere har ret til at komme med forslag til kandidater. Bestyrelsens formand skal have modtaget evt. forslag senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagsstillerne skal forinden have indhentet kandidatens tilladelse til opstillingen. Bestyrelsen har også ret til at foreslå kandidater til valget.

5.5. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er der omvalg af de pågældende. Der bør vælges to suppleanter. Hver stemmeberettiget må afgive  stemmer svarende til det antal medlemmer der skal vælges. 

5.6. Ved et valgt medlems udtræden af bestyrelsen indenfor valgperioden, indtræder første suppleanten henholdsvis anden suppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.

5.7. Bestyrelsen kan efter enstemmig beslutning supplere sig. Kun den valgte bestyrelse har stemmeret og konstituerer sig selv.

§6. Vedtægter

6.1. Ændringer eller tilføjelser til gældende vedtægter kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

6.2. Vedtægterne skal godkendes af Kirkelig Foreningen for den Indre Mission i Danmark, ved dennes generalsekretær.

§7. Opløsning

7.1. Opløsning af Vejle Indre Mission kan kun ske på to efter hinanden lovligt varslede generalforsamlinger med afstemning efter samme regler som ved vedtægtsændring.

7.2. Ved opløsning tilfalder Vejle Indre Missions midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

Således vedtaget på generalforsamlingen i Vejle Indre Mission 2010.

Karin Dideriksen
Gitte Pedersen
Karin Andreasen
Jan Forum
Tove Harrig Knudsen
Preben Højgaard
David Vindum (generalforsamlingens dirigent)

Download vedtægterne her

Bibelord fra JesusNet

  • Vejle IM
  • Vejle Missionshus
  • Olgasvej 14-18
  • 7100 Vejle